slide image
קהילה תורה ועבודה התיישבות
תנועת הקיבוץ הדתי היא תנועה ציונית דתית. בתנועה ישנם כיום 24 קיבוצים ומושבים שיתופיים בהם מתגוררים כ – 20,000 נפש

קיבוצים

ויישובי התנועה

תמונות

מהשטח

כותרת ראשית

כותרת משנה

המחשת כותרת נוספת

המחשת תת כותרת נוספת

לזכרם

"והיה כעץ שתול על פלגי מים" 

בזכירה סוד הגאולה (הבעל שם טוב)

הספדים ותמונות הנפטרים