תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

שמחת תורה תשס"ז 2006 (20) מאת יוחנן בן-יעקב

08/10/2006

דף פרשת השבוע הקיבוץ הדתי

כ"ב בתשרי תשס"ז, 14.10.06

שמחת תורה


כוח מעשיו של האדם

מאת יוחנן בן-יעקב, קיבוץ כפר עציון

 


עם פתיחת מחזור חדש של קריאת התורה מבראשית, ראוי לשוב ולעיין בפירושו של גדול הפרשנים, רש"י, ל"בראשית" (א', א'):

 

"אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ'החֹדש הזה לכם' (שמות י"ב, ב') שהיא מצווה ראשונה שנצטוו (בה) ישראל. ומה הטעם פתח בבראשית? - משום 'כֹח מעשיו הִגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' (תהִלים קי"א, ו'). שאם יאמרו אומות העולם לישראל: לִסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונה נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

 

דברים אלו, המיוסדים על מדרשי חז"ל, זכו לפרשנות ולדרשנות רחבה. הרב מימון ז"ל ציין כי מאות שנים לא הבינו יהודי הגולה את פשרם. הם סברו כי רש"י כיבד את אביו יצחק, ופתח פירושו בדבר משמו. הרב ד"ר יעקב הרצוג ז"ל, במסה שנשא בפני חברי הקיבוץ-הדתי, במלֹאת שנה למלחמת ששת-הימים, (פורסמה לימים תחת הכותרת "עם לבדד ישכון"), טען: "הבעיה הזאת קשורה בתפיסה היסטורית. אם היא... ברוח האמונה ואם היא... מטריאליסטית. אם השנייה - טענה של 'ליסטים אתם' תופסת. אם הראשונה - העולם יהיה מוכרח לקבל שמושג ההשגחה ויסוד האדם במושג ההשגחה מבית ישראל באו, ואותו מושג אין לו קיום בלי ארץ ישראל... בעיית היסוד היא איפוא, אם ממשיכים בוויכוח 'ליסטים אתם' או תופסים את הייחוד היהודי". פרופ' חיים הלל בן-ששון טען שדברי רש"י הם תגובה ראשונה בשרשרת תגובות יהודיות לניסיון הצלבני, משלהי המאה ה-11 ואילך, לאמץ מושגים יהודיים ביחס לארץ-ישראל; ארץ קדושה, חטיבה ייחודית העומדת בפני עצמה, מוקד למגמות כיבוש והתיישבות. עד הצלבנים לא ניסתה שום קבוצה אנושית לגזול מאתנו את הזיקה המיוחדת לארץ-ישראל ("אומה ומולדתה"). מהם ועד הפלשתינים, איש לא העלה על דעתו רעיון כזה. מכאן העדנה לה זכו דברי רש"י בימינו.

במרכז ניצבת הבריאה, מעשי הקב"ה בעולם והיחס בין עם-ישראל לא-לקים. כך עולה מהפסוק שציטט רש"י: "כֹח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים" (תהלים קי"א, ו'). רש"י על האתר: "כשנתן להם נחלת גויים הודיעם כוחו וגבורתו", על-פי תנחומא.

האדמו"ר מגור, בעל ה"שפת-אמת", מציע פירוש שונה הראוי לעיון עמוק. חידוש גדול בדבריו: "כוח מעשיו - של האדם - הגיד לעמו"!

 

"מבראשית עד 'החודש הזה'... זהו עניין תורה שבעל-פה שתלוי במעשה האדם. כל הפרשיות ממעשי האבות באים להראות כי נעשה ממעשיהם תורה. וזה נקרא 'כֹח מעשיו' - הכוח שנתן השם יתברך בתוך המעשה... כשהאדם עושה מעשיו על-פי כוח התורה להשלים רצון הבורא... על זה נאמר: 'ליסוד ארץ לאמור לציון עמי אתה'. דרשו חז"ל אל תקרא עַמי אלא עִימי, שהוא שותף במעשה בראשית" (בראשית א', א').

 

הרמב"ן פירש את רש"י הנ"ל. לדבריו, סיפורי בראשית חוזרים ומגלים עיקרון יסוד בעולמנו: "שגירש משם מורדיו והנחיל בו עובדיו כי בעבודתו ינחלוה ואם יחטאו לו תקיא אותם הארץ כאשר קאה את הגוי אשר לפניהם" (שם). הרמב"ן מוכיח דבריו מסיפורי בראשית: אדם גורש מגן-עדן, דור המבול גורש מעל פני תבל, דור הפלגה הופץ לכל רוח (לפלא בעיניי מדוע לא ציין את גירוש קיִן וגזרת נע ונד בשל הרצח הראשון?!). נראה שלכך התכוון ה"שפת אמת".

לפנינו שתי נקודות מבט שעשויות להשלים זו את זו. האחת, מציבה את הקב"ה במרכז. השנייה, מציבה את האדם ומעשיו במרכז. האחרונה, אינה מצמצמת את מקומו של הקב"ה בהנהגת העולם, אלא מניחה שהוא העניק לנו - לבני-האדם "ברואי בשמך" - את הכוח ואת האחריות למעשינו ולתוצאותיהם. שתי נקודות מבט אלו מזינות הבנה שונה של אירועים היסטוריים: גלות, "שואה", הקמת המדינה ועוד. שתיהן מעצבות תפיסות שונות באשר לאחריות עם-ישראל לעתידו בארץ-ישראל. הראשונה סמוכה ובטוחה בהבטחה הא-לוקית. האחרונה מבינה כי ההבטחה - משמעה אתגר, משימה שראוי לעמוד בה, ללא ערובה שנצליח, לפתח הארץ כישלון רובץ. מכאן עוצמת האחריות המוטלת על כתפינו.

נדמה לי כי התפיסה השנייה רווחת במקרא ובמחשבת חז"ל כקו מנחה ומדריך. האם נשכיל לפעול ברוח זו, עתה, בימי הבראשית המחודשת? – ימים יגידו!

_____________________________________________________________


יוחנן בן-יעקב הוא חבר קיבוץ כפר-עציון. בן כפר עציון יו"ר הוועדה של הקיבוץ, ממונה על חינוך פורמלי ציוני-יהודי בברית המועצות, וממונה על המכינות הקדם-צבאיות במשרד החינוך. שימש בבני-עקיבא מחניך ועד מזכ"ל לשעבר, נמנה על הצוות המייסד של בית ספר שדה כפר-עציון, מדריך קבוצות נוער בפולין, סב ל-10 נכדים משישה ילדים.


אפשר לקבל את דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי בדואר אלקטרוני או לראות אותו באינטרנט באתר של הקיבוץ הדתי בכתובת: www.kdati.org.il/.

כדי לקבל את הדף כל שבוע בדואר אלקטרוני, יש לשלוח הודעה אל: webmaster@kdati.org.il  ולרשום subscribe בשורת הנושא. כדי להפסיק, יש לכתוב unsubscribe בשורת הנושא.

תגובות למאמרים וכן הצעות לכתוב מאמרים, יש לשלוח אל: kdati@walla.com

 

אתר האינטרנט של הקיבוץ הדתי: www.kdati.org.il 

 


דף פרשת השבוע כקובץ WORD להדפסה


חסר רכיב