תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

info_amudim_697_02.htm

11/10/2005
עמודים אלול תשס"ה (697) 12
תפילה למען שלום בית

אבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו,
מלך שהשלום שלו,
ברך את בניך, אוהבי עמם וארצם,
מהם אומרים עת לנטוע, מהם עת לעקור,
מהם אומרים עת לבנות, מהם עת לסתור
ומרבים מחלוקת לשם שמים
אלקי הרוחות לכל בשר,
אנא, ישר את לבם לאהוב זה את זה ולשמוע זה את דברי זה באהבה,
למען ישכילו להבין שאחת דבר אלקים שתים זו שמענו
ולמען לא יפגעו זה בזה חס ושלום, ולא יפגעו במשרתי העם בכוחות הביטחון, בין פגיעה בגוף ובממון, בין פגיעה ברוח.
ואתה השרה בלב קציני העם ומשרתיו מידת החסד, הרחמים והשלום ותמנע כל תקלה על ידם.
יהי רצון מלפניך ה' שנהיה כולנו אוהבי שמך, מכבדים את הבריות ומצפים לישועה.
עת זעקה היא לנו, ומצרותינו תושיענו,
שלח מהרה מבשֵר לקרב רחוקים ולהסיר שנאה מלבבנו, למען ישכון עמך לבטח בארצו.
שים שלום טובה וברכה עלינו, על כל ישראל עמך ועל העולם אשר יצרת בחסדך, למען יתקיים במהרה בימינו הכתוב "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד",
ונאמר אמן.

חובר בכאב ובחרדה (י"ז בתמוז תשס"ה)
מרדכי גילה, קיבוץ לביא

חסר רכיב