תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

"עלינו לשבח"

04/10/2004
עמודים תשרי - חשוון תשס"ה (687) 2-1
"עלינו לשבח" - ראובן קמפניאנו

מצינו בסידור התפילה
קטע קטן בהיקפו וגדול ונשגב בתוכנו
אלא שמחמת השגרה
יש והוא נשחק ונשכח:

"עלינו לשבח"

ויהי היום ותבוא "עלינו לשבח" ותכרע ברך לפני יוצר בראשית ותשתחו לפניו אפים ארצה ותאמר: בי אדוני המלך; תדבר נא שפחתך דבר באוזניך המלך, ואל יחר אפך באמתך, כי מלך מלכי המלכים אתה.
ויאמר לה אדון הכול: עמדי בתי, ונשמעה מה בפיך.
ותאמר "עלינו לשבח": אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו – תינתן לי נפשי בשאלתי.
ותוסף "עלינו לשבח" ותאמר: ריבונו-של-עולם, מה חטאי ומה פשעי ששמו אותי אחרונה, ובסופה של התפילה; והרי בניך מלגלגים עליי ומגלגלים עליי את תפיליהם ומקפלים עליי טליתותיהם וממלמלים אותי ללא כוונה וללא סבלנות. זריזים שבהם עומדים פתח בית הכנסת ופניהם ליציאה, וזריזים שבזריזים כבר יוצאים בי החוצה, אלו ואלו ממללים בשפתותיהם לשון הזהב שֶבִּי, בעודם מהרהרים מהי רשימת קניותיהם במכולת, ומסדרין במחשבותיהם סדר יומם כולו – ובי אינם הוגים כלל.

ויאמר לה מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא: היטבת אשר דיברת, בתי. ואולם אחרון אחרון - חביב. ועתה, חי אני, נאום ה', אם לא כדברייך היום – כן אעשה לך. לכן אשימך שלוש פעמים בשנה באמצע תפילת המוספים, בשלושת הימים הגדולים והנוראים, אשר אם כל הזמנים – קודש, שלושת ימים הללו – קודש קדשים. איש אינו הוגה בהם ברשימות המכולת ובסדר יומו; כי הימים הללו, התפילה בלבד היא סדר יומם. ולא זו בלבד אעשה לך, כי שבץ אשבצך במשבצת הזהב של מקַדְּשֵי שמי בכל הדורות, שאם כל ישראל – קודש, מקַדְּשֵי השם – קודש קדשים. אשר אם ימצא בהם עוֹלֶה על המוקד או נופל לפני בני עוְלָה על קידוש שמי – יזכיר קודם מותו אותך לפני שיקרא קריאת שמע, ואחר כך ימסור עצמו למיתה תוך שהוא הוגה בך ובי.

ועתה – לכי בתי, והסירי דאגה מלבך כי אין כמותך חשובה לפניי. פיוטית ונעלה ונשגבה. מעוטרת ומפוארת ומהודרת. שיר השירים.

ותען "עלינו לשבח" ותאמר: עליי לשבח לאדון הכול לתת גדולה ליוצר בראשית והריני כורעת ומשתחווה ומודה לפני מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא – עד שהשלימה כל הפרשה כולה. ותקם "עלינו לשבח" ותצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן.

ראובן קמפניינו, ירושלים


חסר רכיב