תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף חברה - תכנית שנתית תשע"ו

19/05/2016
אגף חברה - תכנית שנתית תשע"ו
אמיתי פורת

תחום

משימה

מדדי  ביצוע

ייעוד, חזון ודרך לקיבוץ הדתי

-        קיום ימי היערכות בדגש על ייעוד וחזון התנועה

-        הפקת חוברת תכנית עבודה בסיסית ולוח שנה תנועתי

-        השתתפות חברי קיבוצים בדיונים סיכום נקודות מרכזיות לחזון וייעוד התנועה

-         קיום תהליך שיתוף ציבור במהלך תשע"ו לגיבוש ייעוד וחזון עם חברי התנועה- ממלאי תפקידים ואנשים מרכזיים (לחבר לתהליך חזון ותכנית אסטרטגית)

-        הגדרת תכנית לנושא.

-        ביצוע 2 -3 מפגשים לשיתוף ציבור בנושא

-        השלמת עבודת צוות חשיבה החינוך התיכוני (שהוקם בעקבות מועצת החינוך תשע"ד)- בשת"פ עם רכז החינוך

-        גיבוש מסמך המלצות בנושא החינוך התיכוני, הפקת חוברת "דרכו החינוכית של הקבה"ד" ואישור המלצות במהלך תשע"ו (ינואר 2016). לרכז החינוך

-        קיום מועצת התנועה (בהשתתפות מזכירויות הקיבוצים וממלאי תפקידים מרכזיים), לסיכום ייעוד, חזון, דרך לקבה"ד

-        קיום הכנה מתאימה

-        קיום מועצה משמעותית- נוב' 2016

-        קבלת החלטות ואישור מסמך ייעוד, חזון ודרך

מוסדות התנועה

-        פיתוח יחסים קרובים ושת"פ רלבנטי בין התנועה למוסדות החינוך התנועתיים.

-        מיפוי מצב, הגדרת מבנה ותכנית לשת"פ

-        תכנון וקיום תכנית למידה למשנת הקבה"ד בכל מוסד תנועתי. ביצוע פיילוט במהלך תשע"ו

-        הקמת וקיום "תא" תנועתי בכל מוסד חינוכי

-        קיום מטה מול מטה עם מוסדות התנועה לפי תכנית שנתית, הכנת ביקור/ דיון משותף כזה

 

הכוונה ייעוץ, למידה ותמיכה בבעלי התפקידים והנהגות הקיבוצים

-        פורום מזכירים- שימור ושיפור, עיסוק בתכנים רלבנטיים, הגברת השפה הקהילתית

-        הגדלת מספר המשתתפים המחוייבים (תוספת 2)

-        הקמת צוות היגוי עם ענת ואמיתי מתוך הפורום וגיבוש מסקנות; הפקת דפי תכנון וסיכום הפורום מידי חודש ; ביצוע משוב אמצע וסופשנה ;קיום מפגשי מיפוי;

-        מיצוי תמיכות החטיבה להתיישבות בפורום (סוף 2015, ולקראת 2016)

-        תכנון וביצוע ימים מקצועיים (עיון ולמידת עמיתים) רלבנטיים להנהגות הקיבוצים בתחומים המרכזיים (תוך שת"פ עם שרגא ומורדי)) ו/או– קיום כנס הנהגות- ממלאי תפקידים + חברי מזכירות

-        הגדרת הנושאים ותכנית מתאימה עד חגי תשרי תשע"ו (9.2015- בוצע)

-        הפקת 3 ימים לכ - 30 משתתפים לפחות; ושביעות רצון טובה של המשתתפים על פי משוב בכתב או בעל פה

-        הוצאת דף קשר חודשי לקיבוצים מטעם אגף חברה

-        8 דפי קשר בשנה

-        הכרת ובקרת סדר היום תכנית העבודה של המזכיר/ מנהל הקהילה בכל קיבוץ, סיוע לבניית תכניות העבודה במקומות נדרשים

-        קיום 2 ביקורים בשנה בכל קיבוץ . ביקור בכל קיבוץ (חודשים 10 -12). סיכום ביקור, מפגש בקרה ו/או הכנה עם כל מנהל בקיבוצים

 (חודשים 1- 6)

 

 

השתלמות מרכזי וועדות ומלאי תפקידים

-        מפגשים ייעודיים לתחומי מש"א, ו' חברים, ו' תרבות, גיל 3, רבנים תיווך בעלי התפקידים השונים לשירותים רלבנטיים בתק"צ: תרבות, בריאות,

-        הפעלת צוותי היגוי קטנים, לתכנון וביצוע מפגש - שניים בשנה לכל תחום (תכנון מראש).

-        יצירת קבוצת עמיתים פעילה במייל

 

תכנית ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצים

-        ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצי משבר, איתור משברים ומתן מענה בזמן

-        המשך ליווי ניר עציון, נציג התנועה בוועד הממונה

-        מסמך "קיבוצים בסיכון", הצעת תכנית היחלצות לכל קיבוץ מתאים.

-        בניית "שולחן קיבוצים" – יצירת תמונת מצב עדכנית בכל קיבוץ, ויצירת תכנית מעורבות והתערבות לפי סדר עדיפות ויכולת השפעה

-        קיום שולחן קיבוצים תנועתי פעם בחודש; מיפוי תמונת מצב ותכנית פעילות ראשונית מול כל הקיבוצים עד ינואר 15 והפקת מסמך חודשי מעודכן למשימות אגף חברה מול הקיבוצים השונים; השלמה וביצוע של 75% מהמשימות

-        ביצוע מטה מול מטה בקיבוצים לפי תכנית שנתית. בחינת הפורמט המתאים לביקור (2 ביום, עם המוא"ז?)

-        ביצוע 7 מפגשים ב 7 קיבוצים לפי תכנית (מפגש מרוכז ליישובי דרום הר חברון). הפקת סיכום המפגש וגיבוש תכנית עבודה לביצוע בכל קיבוץ בהמשך למפגש.

צמ"ד בקיבוצים

-        סיוע בקידום הצמ"ד בקיבוצים (בעיקר ביישובים החסומים) בהתאמה לצרכים וליכולות, בשת"פ עם מורדי ושרגא

-        הבהרת תמונת המצב לאור החלטות רמ"י

-        קיום ימי עיון משותפים עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית, בהתייחס למודלים השונים של הקליטה

-        מיפוי מודלים ואפשרויות התרחבות ברמה התכנון התבע"י

-        יצירת תשתית לקליטה בכל היישובים (בדגש על אלו שאינם קולטים): צוות קליטה וצמ"ד פעיל לחברות בכל קיבוץ

-        בירור תמונת מצב תב"ע בכל היישובים. קידום היישובים החסומים, יצירת מסמך המלצה תנועתי כללי/ מותאם לכל קיבוץ.

-        הגדרת מודל הקליטה בכל אחד מהיישובים שלנו

-        קליטת מינימום משפחות בכל אחד מהיישובים עד קיץ תשע"ה (לקראת תשע"ו)

-        המשך מימוש מגמת "איחוד קהילות" וקליטה למעמד אחד בקיבוצי התנועה

-        קידום מימוש תכנית איחוד קהילות וקליטה למעמד אחד בכפ"ע, ט"צ, עין צורים, שדמות

-        בירור וקבלת החלטה בעין הנצי"ב, שלוחות מעג"ל, מירב ובית רימון

 

שילוב התושבים בתנועה

-        חידוש המאמצים לחיבור התושבים

-        הסדרת מעמד התושבים בקיבוצים ובתנועה- ידום דיון והחלטות במסמך שהוכן בעניין שילוב התושבים (שרגא ואמיתי):קבלת החלטות בהתאם למסמך זה

-        פירוט במסמך האמור

-        מיפוי מצב קיים

-        תרגום המסמך לתכנית עבודה לאור ההחלטות (מורדי)

 

משימתיות ומעורבות חברתית

 

 

 

 

 

 

 

 

-        הקמת תאי משימה ולמידה בכל קיבוץ/ אזור, ובכל מוסד חינוכי תנועתי

-        איתור 2 נאמני תנועה בכל קיבוץ ו/או מוסד תנועתי, עד 11.2015. שמירה על קשר קבוע אחת לחודש (מייל משותף/ טלפון ע"פ צורך)

-        מפגש עם תאי המשימה עד 4.2016.

-        הגדרת רשימת יעדים ומשימות להגשמה עבור הקיבוצים, החברים, הצעירים והנוער במעגלים השונים: בתוך הקיבוצים, באזור, במרחבים הגדולים- חברה ישראלית וכו'

-        גיבוש תכנית "מגשימים"- יעדים תנועתיים להגשמה, ודרכי הגשמה קיימות/ מוצעות

-        תכנון וביצוע כנס "מגשימים" (מסלולי הגשמה) תשע"ה, לבוגרי קיבוצי ומוסדות התנועה לאחר השירות

-        ביצוע כנס בשנת תשע"ו, חיבור ו' צעירים ונציגי מוסדות, השתתפות כ-80 בוגרים (לשקול שת"פ עם גורמים נוספים- מועצת המכינות, איילים וכו')

-        הקמת קבוצת עבודה עברית 1 לפחות באזור הדרום (סעד עלומים)

-        השלמת מיפוי המצב הקיים, משימה לכל קיבוץ

-        הצעת משימה לכל קיבוץ שמבקש / שאין לו

-        בחירת וקידום משימה לעין צורים, כפ"ע

-        עבודה בצוות בין תנועתי למעורבות חברתית - עם צוות מטה שיתופי ו"קיבוצניקים למען החברה" לפי תכנית

-        פגישת נציג קיבוצניקים למען החברה עם פורום מזכירים

-        הגדרת איש קשר בכל קיבוץ מול האירגון

-        הצעת תכנית התנדבות לחברי כל קיבוץ ע"י אנשי הקשר

-        קידום בית לבעצ"מ בקיבוצי התנועה המעוניינים (עלומים, ר"צ, ניר עציון, משואות ועוד), סיוע לבתים קיימים ע"פ צורך

-        תכנית מעודכנת בנושא זה עד 6.2016

-        קידום ותחזוקת גרעיני צב"ר. שיבוץ הגרעינים לקיץ תשע"ו, קיום מפגש למרכזי הגרעינים בקיבוצים. שיפור תנאים (בייחוד סיוע תשתית/ מבנים לפרוייקט)

-        קיום מפגש רכזים שנתי

-        לפחות 3 גרעיני צב"ר בקיץ תשע"ו (סגירה עד 3.2016)

 

שת"פ עם גורמים משפיעים: מועצות אזוריות ותק"צ

-        קיום ביקורי מטה מול מטה (מורחב או מצומצם) עם מוא"ז של היישובים שלנו (לפי דוגמת היום שביצענו עם עמק המעיינות); בניה של תכנית עבודה משותפת בנושאים מוגדרים

-        קיום פגישות עם מוא"ז גוש עציון, שדות נגב, גליל תחתון, יבנה תיאום הביקורים עד סוף 2016

-        תכנית עבודה משותפת כנ"ל עד 4.2016

-        הגדרה מעודכנת וחיזוק שיתופי פעולה עם התק"צ

-        תכנית עבודה משותפת בנושאים מוגדרים, משימות, חינוך (מסגרת רשת הגן הקיבוצי, ארגון מפעיל ועוד)- עד 2.2016

 

קורסים וימי עיון

-        קורס מנהיגות ; ימי עיון ייעודיים (עם שרגא ומורדי); ימי עיון נוספים: הגיל השלישי, צוותי מוגנות

-        ביצוע הקורסים וימי העיון + משוב חיובי

 

זרועות האגף

-        אישה בתנועה: קידום החלטות המועצה ; מציאת אחראית; בנית תכנית שנתית עם אחראית; יצירת צוות לפעילות מול היישובים בנושא זה; קבוצת העצמת נשים?

-        באחריות לימור וריבה

-        מוגנות/ מניעה: יום עיון שנתי; אפשרות לשת"פ עם תק"צ

-        קיום יום העיון ; יצירת/ וידוא כתובת מסודרת לפניות

-        רווקות: חישוב מסלול מחדש

-        הגדרת תכנית תנועתית

 

בירור אורחות החיים הדתיים והזהות הדתית בקיבוצינו

-        קיום תהליך בירור תנועתי בנושא צמיחה דמוגרפית וקליטת בנים חילונים

-        ליווי התהליך בעין צורים

-        שמירה על תהליך מכבד. הגדרת עמדה תנועתית, תוך שמירה על כל היישובים בתוך המרחב התנועתי.

-        סיוע להסכמות קהילתיות בעין צורים, תוך שמירה על זהות הקיבוץ הדתי.

-        ליווי תהליכי הסכמות בקיבוצים שונים הנוגעים לרמת הפלורליזם והלכידות המתאימה (קיבוצים שונים)

-        גיבוש הסכמות במספר קיבוצים שונים בהם עוסקים בנושא

חסר רכיב