תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מעגל השותפים

22/05/2005
עמודים - מועצה כ"ז, חנוכה תשס"ה
החלטות - מעגל השותפים
‏ ה' כסלו, תשס"ה
18 נובמבר, 2004


מעגל השותפים
חזון הקיבוץ הדתי

מבוא :

תנועת הקיבוץ הדתי אשר החלה דרכה לפני 75 שנה, גיבשה לעצמה תפיסת עולם המניפה את דגל ההתיישבות השיתופית-ציונית–דתית;
מאז ממשיכה התנועה לעצב את החזון לאורו היא קמה, ופועלת לבנות וליצור, ולהציב אתגרים חדשים לעצמה, לקיבוצים החברים בה, ולחברי הקיבוצים;
לאור תהליכי השינוי בחברה הישראלית, בתנועה הקיבוצית ובקיבוצי "הקיבוץ הדתי", ובשל השונות הקיימת בין קיבוצי התנועה, עלינו לשוב ולגבש עמדתנו ביחס לשאלות יסוד המונחות בבסיס ההוויה המשותפת הקרויה "תנועת הקיבוץ הדתי" .

עקרונות :

א. תנועת הקיבוץ הדתי מאגדת קיבוצים וקהילות דתיות ציוניות המקבלות על עצמן, ושואפות להגשים באורח חייהן בפועל, את מכלול הערכים שהוגדרו כערכי ליבה בתנועת הקיבוץ הדתי;
ב. תנועת הקיבוץ הדתי חותרת להנחיל ערכיה בחברה ובמדינה. על כן רואה התנועה בפעילותה כלפי חוץ תפקיד מרכזי, ומצפה מקבוצותיה לפעול בהתאם לכך כמידת יכולתן;
ג. תנועת הקיבוץ הדתי שואפת לקיים דיאלוג עם קבוצות השותפות לה בערכי היסוד החברתיים והדתיים. התנועה רואה בהידברות זאת תפקיד מרכזי, ומצפה מחבריה וחברותיה לפעול בהתאם לכך;
ד. מתוך הרצון והצורך להעמיק את מעגלי התרומה וההשפעה באמצעות פעילות תנועתית משותפת, וכן על ידי פעילות הקיבוץ היחיד, רואה התנועה חשיבות רבה בחיזוק והרחבת הקבוצות החברות בה, ובהרחבת מעגל החברים והשותפים;
ה. הרחבת התנועה ומעגלי פעילותה אפשרית בדרכים שונות - קבלת חברים חדשים בתנועה.
- יצירת חיבורים עם גופים שונים;
ו. מועצת הקיבוץ הדתי רושמת לפניה המלצות הוועדה הציבורית לעניין הקיבוצים ( ועדת ה"סיווג") אשר אומצו על ידי ממשלת ישראל, ותיקוני החקיקה והתקנות שבאו בעקבות כך, כבסיס לסיווג הקיבוץ היחיד, ולקביעת עקרונות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש;
ז. בין החברים בתנועה תתקיים מערכת של עזרה הדדית בהיקף ובמידה שייקבעו על ידי מוסדות התנועה.


ישום העקרונות :

א. מעגל החברים בתנועה :
1. תנועת הקיבוץ הדתי תפעל לצרף לתוכה קהילות דתיות ציוניות, השואפות להגשים באורח חייהן בפועל את מכלול הערכים שהוגדרו כערכי ליבה בתנועת הקיבוץ הדתי;
2. התנועה תתמוך בקבוצות החברות בה בליווי, בייעוץ, ובהכוונת תהליכים חברתיים , ארגוניים וכלכליים, המכוונים לחיזוק וצמיחת הקבוצה, והמחזקים ומטפחים ערכי הליבה שהוגדרו, תוך הצגת חלופות שוויוניות להתמודדות עם תהליכים אלו;
3. הגופים החברים בתנועה יקצו ממשאביהם באמצעות תשלומי מיסי חבר, לצורך פעילות תנועתית ופעילות משימתית משותפת. גובה התשלומים והשימוש בהם ייקבעו מדי שנה על ידי המזכירות המורחבת.

ב. מעגל השותפים לתנועה :
1. תנועת הקיבוץ הדתי תפעל להקמת מעגלי פעילות משותפים וממוסדים לחברי התנועה וליישובים, אגודות, וגורמים ציבוריים אחרים. מטרתו של כל מעגל ("שולחן") תהיה לקדם אחד או יותר מערכי הליבה של התנועה ומשימותיה;
2. התנועה קוראת לקיבוצים אשר בחרו להרחיב את היישוב באמצעות הקמת "שכונה קהילתית" וקליטת תושבים שאינם חברי קיבוץ, לראות במצטרפים חלק מהרחבת מעגל השותפים הערכיים;
בהתאם, קוראת המועצה:
2.1 לפעול לכך כי מרכיבים מ"ערכי הליבה", כולם או מקצתם, ישמשו בבסיס ההסכמות החברתיות של כלל אוכלוסיית היישוב;
2.2 לקיבוצים ולתנועה לפעול לצירוף אגודות המתיישבים למרב מעגלי הפעילויות האמורים לעיל.
3. המועצה קוראת לחיזוק רעיונות השיתוף והשוויון דרך שיתוף פעולה עם הקיבוצים השיתופיים בתנועה הקיבוצית.


חסר רכיב