תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

28/08/2005
עמודים מנחם - אב תשס,ה (696) 11
תנועה בתנועה
משולחן המזכ"ל

"הוויכוח המהותי יתקיים ובו ייטול כל אחד מאתנו חלק. ויחד עם זאת נהיה אנו הראשונים אשר נקפיד על גבולותיו, שאם לא כן נהיה גם אנו אחראים לתוצאותיו".
עברה לה שנה מעת שכתבתי שורות אלו ועד שגיליון זה יראה אור בעיצומם של ימים קשים ובעלי משמעות לעם כולו, ולמגזר הדתי-ציוני, ואנו בתוכו בפרט.
בהפגנות המחאה האחרונות כנגד תכנית ההתנתקות אני רואה ציון דרך חשוב ביותר, באשר במהלכן, מעבר לכינוס ההמונים לפעילות המחאה, עוצבו ונקבעו מחדש גבולות המותר והאסור במאבק.
במהלך השנה חשתי אני, ונדמה לי כי לתחושה זו שותפים רבים, כי אנו איננו מצליחים לעצור את ההחלקה במדרון האלימות הפיסית והמילולית. חסימות הכבישים, השחתת הרכוש, הקריאות לסרבנות ופעולות נוספות, אותם עודדו גם חלק מחשובי העדה, איימו על הכבלים הלא-מספיק עבים הקושרים בין חלקי העם. האם גבולות אלו הוטמעו דיים על מנת לשרוד את הימים הבאים עלינו? אינני בטוח. מכל מקום, מלוא הערכתי לאנשי גוש קטיף, לראשי מועצת יש"ע, לרבנים ולאחרים שהיו שותפים להגדרת דפוסי מאבק השוללים אלימות ופגיעה באנשי כוחות הביטחון.
מעבר לקריאות המנהיגים ולפסקי ההלכה של הרבנים, הזכות והאחריות בתקופה שכזו מוטלים לפתחו של כל אחד ואחד מאתנו. ועל כן, יראה כל אחד את עצמו כשותף וכאחראי ליצירה ולשימור המארג הכל כך עדין, הקרוי עם ישראל במדינת ישראל.
במזכירות הפעילה
מתכונת גיוס פעילים: רפאל צרפתי (שד"א) ומיכל חן (עי"צ) מונו כצוות אשר התבקש לבחון ולהציע מתכונת לגיוס פעילים למזכירות הפעילה. הצורך ברענון נוהלי הגיוס עלה בדיוני המזמו"ר על רקע הקשיים בהם נתקלנו בשנים האחרונות, באיתור ובגיוס פעילים.
קשרינו עם בני-עקיבא העולמית: באחת מישיבותינו השתתפו נציגינו בהנהלת בני-עקיבא העולמית. מורדי שבט (ראש צורים) מרכז עבודת בנות ש"ל המשרתות בקהילות יהודיות בחו"ל, וכן גיוס שליחים. סטנלי קיי (עלומים) אחראי על אתר האינטרנט של התנועה, ומרכז פעילות בוגרי התנועה בארץ.
במהלך הדיון עסקנו בין השאר במערכת הקשרים והמחויבויות שבין הקבה"ד לבנ"ע העולמית. כמו כן נדונה פניית בנ"ע לאתר פעיל אשר ירכז ויתאם פעילות של הגופים העוסקים ופועלים בנושא העלייה של המגזר הדתי מארצות המערב (כמה וכמה גופים פועלים בתחום, ללא מדיניות משותפת וללא תאום).
בחינת מעמדם של "בעלי צרכים מיוחדים" בקיבוצים: לבקשתו של יו"ר ועדת הרווחה של הכנסת ח"כ שאול יהלום, עסקתי בחודשים האחרונים בגיבוש כתב מינוי והרכב חברי ועדה, האמורה לבחון את סוגיית מעמדם, זכויותיהם וחובותיהם של נכים ובעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים. כיו"ר הוועדה מונה אבשלום דולב (טירת צבי), ונציג הקבה"ד – אלי סומר (כפר עציון). חברים נוספים בוועדה מייצגים את התנועה הקיבוצית, ארגוני הנכים ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. הוועדה הינה ועדה מייעצת, אשר מסקנותיה יופנו לוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולתנועות הקיבוציות לשם יישום.
אני פונה ומזמין את המעוניינים להתייחס לסוגיה זו, לפנות ולהעביר התייחסותם והצעותיהם לוועדה. ניתן להעביר המכתבים באמצעות דואר הקבה"ד – עבור "הוועדה לבחינת מעמדם של בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ".
סיכומי כנס "כל כבודה": הועברו להתייחסות המזכ"פ, ובין המסקנות - בקשת הצוות המארגן להקצות ימי עבודה על חשבון פ"צ לריכוז המשך הטיפול בנושאים השונים שעלו בכנס. המזכ"פ מינתה צוות מתוכה שיבוא בדברים עם הצוות המארגן על מנת לברר פרטים ולגבש המלצה שתובא לאישור המזכ"פ והמזמו"ר.
ליבון סוגיות עם תנועת "אמונה": אחד מהנושאים שעלו בכנס היה סוגיית מסורבות גט, ו"ההסכם לכבוד הדדי" שנוסח ועובד ע"י הרב אלישיב קנוהל, הרב דוד בן-זזון, והגב' רחל לב-מור. בנושא זה עסקנו בפגישה שערכנו לאחרונה עם תנועת האישה-הדתית-לאומית - "אמונה", מתוך רצון וניסיון להגיע להבנות שתאפשרנה פעולה משותפת בתחום זה. לצערי, לא הצלחנו בשלב זה להגיע לסיכום המקובל על שני הצדדים (סוכם על המשך הידברות), ועל כן, בתקופה הקרובה נגבש עמדתנו העצמאית לגבי המשך פעילות לקידום הטיפול בנושא חשוב זה.
חזק הידיים: בשם כל חברי התנועה אני מבקש לחזק ידיהם של בנותינו ובנינו חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, העומדים בימים אלו במבחן אישי קשה, המאלצם לעמוד במצב בו ערכים מרכזיים לאורם גדלו והתחנכו עומדים בסתירה זה לזה. "הקיבוץ הדתי" שולח יד-אחים מוקירה ואוהבת למתיישבי חבל קטיף, אשר בגופם קיימו לאורך שנים את ערך ההתיישבות החלוצית בשליחות מדינת ישראל וממשלות ישראל.
שנעבור קיץ זה בריאים בגופנו ובנפשנו.
יאיר רינמן, מזכ"ל הקיבוץ הדתי
מחלקת משק
מפגש רכזי משק, ביום כ' תמוז (27.7.05): בהשתתפות מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי, התקיים מפגש רכזי משק של הקיבוץ הדתי. יוסי ישי הציג את יעדי משרד החקלאות לשנת 2005, וכן עלו נושאים שוטפים, וביתר פירוט: נושא ההתייקרות במחיר המים לחקלאים, חזרה לתכנון בענף הפטם ונושא הפרטת "תנובה".
מפגש רכזי משק וגזברים, ביום כ"ו תמוז (2.8.05): בפגישה זו ניתנה סקירה על מצבו הפיננסי-כלכלי של קיבוץ עין צורים. בעקבות החובות הכבדים בהם נמצא הקיבוץ, הביא עו"ד חיים הלפרין סקירה בעלת היבטים משפטיים על הסדר 1991, אז בוטלה "ערבות הסדין", ערבות שחייבה את כל הקיבוצים בכל החובות והערבויות שהיו אז ב"קרן הקיבוץ הדתי". כל אחד מהקיבוצים היה ערב לכלל החוב של ה"קרן" והערבויות שנתנה "הקרן" לקיבוצים. הסדר זה שחרר את הקיבוצים מ"ערבות הסדין" וקבע ערבויות בהן סומן החוב הספציפי שכל קיבוץ בנפרד ערב כלפיו (במילים אחרות: חלוצי ההפרטה...).
לאחר הסקירה, התקיים דיון והובעו דעות שונות.
זכויותינו ב"ביטוח לאומי": עו"ד אלי סרור הציג את נושא זכויותינו בביטוח לאומי בגין מחלות מקצועיות (למשל, כאבי גב וחוליות שבהם לוקים עובדי מחשבים, וכיוב). מתברר שרוב הקיבוצים לא מודעים ולא יודעים לעמוד על זכויותיהם בביטוח הלאומי, ומשום כך מפסידים מאות אלפי שקלים.
"חוק ההסדרים": "חוק ההסדרים" הינו חלק מ"חוק תקציב המדינה", שנותן הנחיות עבודה במסגרת התקציב. כמידי שנה מוציא משרד האוצר, במסגרת "חוק ההסדרים", גזירות בנושא החקלאות, ביניהן צמצום הפיקוח על מחירי החלב, עובדה שעלולה להביא לחיסול התכנון בענף. חשוב להבין שזהו הענף החקלאי המתוכנן האחרון פרט לביצים, ומהווה ענף מרכזי ויציב במשקים רבים. ועוד, ביטול חוק אסונות טבע, ייעול הדרכה חקלאית, רפורמה בענף הביצים, הקמת ראשות מים משותפת לכל צרכני המים בכלל, כולל המגזר העירוני, כלומר, חיבור החקלאות עם העיר.
דובי מילר, מחלקת משק
מחלקת חברה
שלום חברים!
קורס מנהיגות צעירה: בימים אלה אני נפגשת עם המועמדים לקורם מנהיגות צעירה בצפון. בכל קיבוץ אני מקיימת שיחה אישית עם המועמדים בשיתוף עם מזכיר הפנים או רכז משאבי אנוש. מנחה הקורס הוא שמעון פאר. יתקיימו 12 מפגשים שיתחילו אי"ה לאחר החגים. בדרום עדיין מנסים לגבש קבוצה.
צוות חשיבה לנושא האוכלוסייה המבוגרת: התקיימה פגישת צוות חשיבה בנושא אוכלוסייה מבוגרת בהשתתפות נציגים מהצפון - אילה צביאלי (טירת צבי) וציפי נוימן (עין הנצי"ב), ומהדרום – יונה רוזנטלר (סעד) וחיה גדיש (יבנה). כעת יש לעבור "לפסי ייצור" ולבנות יום מרכזי לצוותים הרלוונטיים.
תאריכי פעילות: מי שהנושאים הבאים רלוונטיים לגביו - שירשום:
יום עיון בנושא: פגיעות/הטרדות מיניות
ביום שלישי י"ג חשוון (15.11.05) יתקיים אי"ה.
מקום ההתכנסות: בארות יצחק.
מוזמנים ליום זה: רבנים, מזכירי פנים, צוותי חינוך, צוותי בריאות, ועדות חברה/פרט.
שבת רבנים:
בשבת פרשת לך-לך ט' חשוון (12.11.05) תתקיים אי"ה שבת רבנים באירוח הכפרי בשלוחות. חברי המזכירות הפעילה מוזמנים.
המשך סבב מפגשים מזכ"פ - קיבוצים: בחודש שחלף המשיכה המזכירות הפעילה את פגישותיה במשקים, בדגש על צעירים וקליטה, והפעם בבארות יצחק ובשדה אליהו. ננסה להשלים את הביקורים החסרים במהלך חודש ספטמבר.
מנוחה זכאי, מחלקת חברה
מחלקת ביטחון

שנה של יוד-גימלים הסתיימה בימים אלה: שנה ליוד-גימלים שהלכו למכינות ולמדרשות ללימודי יהדות והכנה לצבא, ולאלה שהלכו לשנה משימתית והשתלבו במקומות שונים בארץ בעבודה התנדבותית. תרומתם רבה ביותר בקרב אוכלוסייה פגועה, נוער וילדים במצוקה, עבודה קהילתית, ועוד.
בתחום המשימתי הייתה השנה ייחודית במספרים הגבוהים יחסית של השין-שינים (אחרי צבא), ובכך שהייתה קבוצה גדולה של 20 יוד-גימלים במועדוניות "קדימה" של תל -אביב וסביבתה. תודה חמה לענב אליאב, סטודנטית, בת עין צורים, שעבדה באופן חלקי מטעם המחלקה עם גרעין המועדוניות במהלך כל השנה. תודה מכולנו.
הקבוצות הגדולות של יוד-גימלים משימתיים היו, כאמור, בתל-אביב, וכן גרעין "אופק" בבית שאן, גרעין "מעין" בבית שמש, חבר'ה שהתנדבו ב"בית נעם" בקיראון, "בית הילד" בנתניה, 4 שין-שינים במלכישוע (כפר לנגמלים מסמים), ועוד.
בכל מקום שהתנדבו שין-שינים ויוד-גימלים שלנו, השבחים על עבודתם, מסירותם והשקעתם היו עצומים. בעיניי זה לא דבר מובן מאליו ואני מרגיש גאווה גדולה על כך, וזו צריכה להיות הרגשת כולנו.
הקשר עם היוד-גימלים שלמדו השנה במכינות הקדם-צבאיות, בישיבות ובמדרשות הבנות, היה עדיין לוקה בחסר. לא הצלחתי לקיים קשר שוטף אתם ואני מקווה מאוד לשפר ולחזק את העניין.
לקראת השנה הבאה עלינו לטובה: לקראת שנת י"ג חדשה שתיפתח בעז"ה בסוף הקיץ (אלול הקרוב), לא כולם סגרו עדיין מה קורה אתם. כנראה שיש ירידה קלה במספרי היוד-גימל המשימתי-התנדבותי. לכשתתחיל השנה באופן מעשי, ייעשה הרישום הסופי ואוכל לנתח את פריסת הבנים והבנות במגמות השונות.
סמינר הכנה לשירות: יתקיים לכיתות י"ב (תשס"ו) בראשית שנת הלימודים, והפעם – כפי שציינתי כבר בדיווחים קודמים, צפון – דרום, כל אחד בנפרד. הסמינר המרוכז לדרומיים יתקיים בעין צורים, כ"ג-כ"ד בחשוון תשס"ו (27.10.05- 26) בשיתוף עם בית הספר התיכון ביבנה.
הסמינר לצפוניים יתקיים בשלבים: שלב א' – כ"ה באלול תשס"ה (29.9.05) ושלב ב' – י"ד בטבת תשס"ו (26.12.05), בבית הספר שק"ד בשדה אליהו.
חשוב לי להדגיש שמוזמנים כמובן כל תלמידי י"ב של הקיבוץ הדתי, כולל תלמידים שלומדים בישיבות, אולפנות ובתי ספר תיכוניים לא קיבוציים.
יש צורך לתאם אתי את ההשתתפות.

וכל השאר בפעם הבאה.
זאביק כהן, מחלקת ביטחון


הודעות
"כי אנשים אחים אנחנו"
מטה סיוע לאנשי גוש קטיף

1. סיוע לחקלאים – בהעברת חממות ובתפעול רפת קטיף-עצמונה.
2. סיוע לקליטת משפחות במקומותיהם הזמניים.

לתיאום ההתנדבות בתחום החקלאי: זהבית – 02-9935418, 054-6700693
לסיוע כללי (קשר למשפחות, מזון, יד תומכת וכו'): מזכירות הקבה"ד – 03-6072701
דובי – 052-4354777 , אפל'ה – 054-7792750 , זאביק – 052-3992788 , עמוס – 052-3273787מזל טוב
לדנה פרס-שטיבי, מזכירתנו היקרה
ולכל משפחתה – להולדת הבת חֵן
מחברייך במזכירות הפעילה

חסר רכיב