תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

החלטות המועצה

13/04/2010
http://www.kdati.org.il/info/amudim/amudim.jpg
עמודים אדר תש"ע 740 (4)
החלטות שהתקבלו במועצת הקיבוץ הדתי
החלטות שהתקבלו במועצת הקיבוץ הדתי א. החלטות כלליות א.1. מועצת הקיבוץ הדתי מתכנסת בשדה אליהו, במלאות לתנועה שמונים שנה ועל רקע שינויים באורח החיים הקיבוצי. א.2. המועצה מברכת על התפתחותם החברתית והכלכלית של קיבוצי התנועה, ומציינת בסיפוק את צמיחתם הדמוגראפית. א.3. המועצה מדגישה את חשיבותה של המסגרת התנועתית, הן בחיזוק היישוב הבודד כלפי פנים, הן בסיוע בתחומי חינוך, חברה, משק וכלכלה, והן בהיותה גורם חשוב ומשפיע בציונות הדתית בפרט ובציבוריות הישראלית בכלל. א.4. המועצה מחזקת את ידיה של המזכירות הפעילה בפעולותיה להעמקת התודעה הערכית-קיבוצית של חברי התנועה וצעיריה, ובפועלה למען הרחבת השיח האידיאולוגי בתוך הקיבוצים. א.5. המועצה מברכת על הגברת פעילותנו בחברה הישראלית ועל פיתוח אפיקי עשייה התנדבותיים למען החברה, במטרה להשפיע על זהותה היהודית ודמותה החברתית של מדינת ישראל. א.6. לאור הרחבת השורות בתנועה, קוראת המועצה למזכירות הפעילה לנצל הזדמנות זו של התחדשות וצמיחה ולפעול לחיזוק והגברת הפעילות המשימתית כפי שהוגדרה במועצה הכ"ז במעלה גלבוע. א.7. המועצה מברכת את תנועת בני-עקיבא בישראל שהגיעה לגבורות, וקוראת לתנועת הנוער לשמור על ייחודה ועל מקומה כמובילת הזרם המרכזי של הציונות הדתית, ברוח ערכי הליבה החרוטים על דגלה: תורה ועבודה, קירוב לבבות ואחדות ישראל. א.8. המועצה מסמיכה את המזכירות הפעילה לפעול להרחבת התנועה, ולקדם צירופם של יישובים נוספים הבנויים על ערכי הליבה של התנועה, והעונים על כללי החברות בתנועה שיפורטו להלן. א.9. המועצה רואה בקיבוץ הנשען על ערכי השיתוף והערבות ההדדית והנאמן לערכי התנועה, בסיס להשפעה ולחיזוק התנועה וכלי מרכזי להגשמת משימותיה. ב. ערכי הליבה של תנועת הקיבוץ הדתי: ב.1. צדק חברתי: ב.1.א. מחויבות של הכלל והפרט, הקבוצה והחבר, לערבות הדדית כוללת וממוסדת, המעוגנת בבסיס הקיום החברתי. ב.1.ב. שותפות בערכים ובנכסים של חברי האגודה השיתופית, כבסיס לעשייה תורמת לקהילה ולחברה. ב.1.ג. חברה החותרת לצמצום פערים כלכליים ומניעת היווצרות פערים כלכליים עמוקים בין חבריה. ב.2. ציונות דתית בארץ ישראל: ב.2.א. קיום חיים המבוססים על אמונה בבורא עולם ובקיום מצוותיו, על פי התורה שניתנה לישראל. ב.2.ב. שילוב ערכים מהתרבות המודרנית בתוך בסיס הקיום התורני, מלכתחילה. ב.2.ג. חברה המחויבת לשוויון ערך האדם ולהוגנות כלפי כל אדם. ב.2.ד. חברה החותרת לשילוב נשים בכל תחומי החיים, בקיבוץ, במוסדות התנועה והמדינה. ב.2.ה. חברה הרואה במוסדות המדינה, וצה"ל בראשם, ערך יסודי, ומחייבת שירות בצה"ל או בשירות לאומי. ב.2.ו. חברה החיה מיגיע כפיה ורואה בכך ערך מחייב. ב.2.ז. חברה המכבדת כל עבודה התורמת לבניינו של עולם. ב.2.ח. חברה המקיימת אורח חיים דמוקרטי. ב.2.ט. הגשמת הציונות ביישובה ובבניינה החומרי והרוחני של ארץ ישראל. ב.3. העולם היהודי: ב.3.א. מעורבות ואחריות לחברה היהודית ולמדינת ישראל. ב.3.ב. מעורבות ואחריות לעם ישראל. ג. התנועה וחבריה ג.1. תנועת הקיבוץ הדתי הינה תנועה קיבוצית שחבריה הינם אגודות שיתופיות שהן קיבוצים, שיתופיים או מתחדשים, וכן מושבים שיתופיים המקיימים את ערכי הליבה של תנועת הקיבוץ הדתי (המוגדרים לעיל). ג.2. תנועת הקיבוץ הדתי, רואה במסלול החברות את הדרך המועדפת לקליטה. ג.3 תמורות הזמן הביאו שינויים באורחות החיים בקיבוצים ובתנועה, ושינויים דמוגראפיים משמעותיים, המחייבים חשיבה מחודשת והגדרת יחסי התנועה עם הקיבוצים השונים, על כלל אוכלוסייתם. ג.4. בחלק מן הקיבוצים הולכת ומתהווה קהילה הכוללת תושבי קבע שאינם חברים בקיבוץ (להלן: התושבים) ושהינם שותפים לנושאים מוניציפאליים-קהילתיים. המועצה קוראת לקיבוצים לתת משקל להתאמתם של חברים ותושבים חדשים והסכמתם לערכי הליבה של הקיבוץ הדתי. ג.5. המועצה רואה חשיבות בשילוב התושבים בפעילות התנועה וקוראת למוסדות התנועה לגבש דרכים להעמקת הזיקה של התושבים לערכי הליבה של התנועה ומטרותיה. ג.6. תושבים המזדהים עם ערכי הליבה של התנועה והמעוניינים בכך יוכלו להשתתף בפעולות התנועה, בכפוף ובהתאם להסדר שיגובש בכל קיבוץ. ג.7. שילוב התושבים במוסדות התנועה ייבחן בעתיד, לאור ההתפתחויות. ג.8. המיסוי התנועתי, יותאם למציאות שבה חלק מן הפעילות התנועתית, מכוון לכלל האוכלוסייה בקיבוץ. ד. התנועה והציונות הדתית תנועת הקיבוץ הדתי תפעל להקמת מסגרת רחבה עבור קהילות הקרובות לדרכה, והמזדהות עם ערכי הליבה המפורטים בפרקים "ציונות דתית בארץ ישראל" ו"העולם היהודי" . המועצה מטילה על המזכירות הפעילה להביא למזמו"ר תוכנית פעולה להקמת מסגרת זו.
חסר רכיב