תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

תנועה בתנועה

24/06/2007
עמודים תמוז תשס'ז (714) 8
תנועה בתנועה
משולחן המזכ"ל
יאיר ריינמן

מזמו"ר:
כפרי נוער - במסגרת ניסיוננו לחשוף ולשתף את חברי המזמו"ר בסוגיות "רוחב" שאינן מחייבות החלטה כאן ועכשיו, בחרנו לקיים את ישיבת המזמו"ר בכפר הנוער "הודיות" הסמוך ללביא.
כפרי הנוער של "הוועדה לעליית הנוער הדתי" הוקמו בכוונה תחילה בסמוך לקיבוצים ומושבים דתיים. קשרי השכנות והעבודה שאפיינו את השנים הראשונות, התרופפו בחלוף השנים ולמעשה כמעט ואינם קיימים. המזכירות הפעילה סבורה כי נכון וראוי להגדיר ולפתח מחדש את הקשר שבין כפרי הנוער לקיבוצים, וכצעד ראשון יש להעמיק ההכרות ההדדית. על רקע זאת הזמנו את המזמו"ר להכיר ולעסוק בהתוויית הקשרים הנכונים לשני הצדדים.
במהלך היום ולאחר ששמענו סקירה מפי אלי שטיין – מנהל הכפר, ורפי בן אבי (שלוחות) – נציגנו בוועדה לעליית הנוער (ראוי לציון עו"ד משה אגרסט העומד במשך שנים ארוכות ובהתנדבות בראש הוועדה), הועלו רעיונות באשר לרמות קשר אפשריות:
- השתתפות חברי הקיבוץ הדתי בהנהלות הציבוריות של כפרי הנוער
- הכוונת משרתי שנת הי"ג לפעילות בכפרי הנוער
- פעילות משותפת "אד-הוק" – שבתות אירוח, אימוץ ילדים, וכו'
- אימוץ כפרי נוער על ידי קיבוצים ופיתוח קשרים ארוכי טווח
- שנת שירות לגיל השלישי בכפרי הנוער
- הקמת התיישבות קיבוצית – חינוכית בתוך כפרי הנוער
המחלקה המשימתית הקיבוץ הדתי לקחה על עצמה לבחון הרעיונות ולפעול ליישומם, ועל כן בתקופה הקרובה נפנה לקיבוצים ולחברים ונבחן נכונותם להשתלב בתהליך.
קיבוץ חינוכי - כחלק מתהליך הלימוד, ומתוך רצון להכיר את התופעה הקרויה "קיבוץ חינוכי" ולבחון את הרלוונטיות שלה לקיבוץ הדתי, ביקרה המזמו"ר בקיבוץ "רביד" ושמעה סקירה מקיפה על פעילותו ודרך התנהלותו. לא כל הדברים שעלו בסקירה נכונים ומתאימים לנו, ויחד עם זאת מדובר בפעילות מרשימה ביותר המשלבת חיי קיבוץ ביחד עם מחויבות עמוקה לסביבה ולחברה הישראלית, ויש מקום להמשיך בבחינת המודל ודרך יישומו אצלנו.
ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים - מזה מספר שנים שהישיבה מתמודדת עם קושי בגיוס תלמידים לתוכנית ה"שילוב". הביטוי המעשי לכך הוא בהקשר הכלכלי (גרעון נצבר) אך הדברים עמוקים יותר, ומחייבים חשיבה מחודשת באשר לכיוון הפעילות העתידי של הישיבה.
ההנהלה הרחבה של הישיבה והמזכירות הפעילה דנו בנושא והציגו הדברים בפני המזמו"ר. כוונתנו לצמצם מאוד את היקף פעילותה של הישיבה בשנה הבאה (תשס"ח) ולנצל תקופה זו לצורך התארגנות מחודשת ובחירת ראש ישיבה, באופן שנוכל לצאת לדרך מחודשת לקראת שנה"ל תשס"ט.
בסיכום הדיון רשמה בפניה המזמו"ר את החלטת ההנהלה, וביקשה כי תוכנית העבודה באשר לעתיד הישיבה תחזור ותוצג בפני המזמו"ר לפני יישומה.
להלן החלטות הנהלת הישיבה שאומצו על ידי המזכירות הפעילה :
1. הנהלת הישיבה מודה לראשי הישיבה ולצוות המורים על נכונותם לקחת חלק בדיון נוקב ופתוח באשר לעתיד הישיבה.
2. מתוך הכרה במסר הייחודי היוצא מבית המדרש של ישיבת עין צורים, ומתוך הכרה בחשיבותו של מסר זה לציבור רחב בתוך הקיבוץ הדתי ומחוצה לו, הנהלת הישיבה קובעת כי מהלכי ההבראה שינקטו צריכים להבטיח כי לא יביאו לסגירת הישיבה.
3. כצעד ראשון בדרך להבראת הישיבה מאושרת המלצת ההנהלה הפעילה כי בדליית ברירה יינתנו מכתבי פיטורין לכלל עובדי הישיבה. משמע – תופסק עבודתם בישיבה החל מתום שנה"ל הנוכחית.
4. צוות מטעם ההנהלה הרחבה יביא המלצתו באשר לאיוש משרת ראש הישיבה.
5. הרכב הצוות – יאיר, אלי סומר, יענקלה, דוכי, נחמיה רפל (המזכ"ל המיועד).
6. ראש הישיבה שיבחר ביחד עם צוות היגוי יגבשו ויציעו תוכנית עבודה להמשך פעילות הישיבה.
7. לאחר אישור התוכנית בהנהלת הישיבה ובהנהלה הרחבה יגויס הצוות, וזאת בהתאמה לאפשרויות הכלכליות ולהיקף התלמידים בישיבה.
בשולי הדברים אני מבקש להביע דעתי ולקבוע כי לקיבוץ הדתי עניין רב בקיומו של מוסד חינוכי כישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. וזאת בכפוף לכך כי בית המדרש מחובר ורלוונטי לסביבתו (הגיאוגרפית / רעיונית), ומביא אמירות והתייחסות לנעשה מחוצה לו. תנאי הכרחי לכך הוא כי בית המדרש יהיה חזק, משמעותי ומוביל, ולכך צריך לכוון פעולותינו.
מינויים למזכירות הפעילה - המזמו"ר אישרה מינויו של עקיבא פלק (שדה אליהו) כמחליפו של דובי מילר בתפקיד מרכז ועדת המשק של הקיבוץ הדתי. ההחלפה בפועל תתבצע בתחילת שנת 2008. כמו כן אישרה המזמו"ר הארכת פעילות בשנה נוספת לציפי סטרשנוב (מח' חינוך) ולאלי סומר (קרן הקיבוץ הדתי).
בהצלחה רבה לנכנס ולממשיכים.
החברה ה-19 – בשעטו"מ אישרה המזמו"ר את קבלת בני דרום כחברה בקיבוץ הדתי. מהלך זה הוא פועל יוצא מהחלטות מועצת הקבה"ד במעלה גלבוע על התרחבות המעגלים.
הענקת "חברות של כבוד בקיבוץ הדתי" ליהונתן פולארד - בעקבות פניות מצד חברים שקראו למעורבות הקיבוץ הדתי בפעילות למען שחרורו של פולארד, עסקה המזכירות הפעילה בסוגיה. על אף שנמנענו בשנים האחרונות מנקיטת עמדה פוליטית תנועתית, סברנו כי עניין פולארד חורג מהמחלוקות הפוליטיות, ומצוי בקונצנזוס רחב, חוצה מפלגות. חפשנו צעד הצהרתי - ציבורי שיבטא את תמיכתנו במאבק לשחרור פולארד לאחר למעלה מעשרים שנה בכלא.
המזכירות הפעילה המליצה למזמו"ר להעניק לפולארד תואר 'חבר כבוד' בתנועה.
בסיכום הדיון אימצה המזמו"ר את ההמלצה, תוך קריאה למזכירות הפעילה לפעול ולצרף להליך זה את התנועה הקיבוצית כולה.
מחלקת משק
דובי מילר

סקר זיהוי סיכונים - ועדת המשק נפגשה בבארות יצחק ושמעה סקירה על שני המשקים האחרונים, לביא וכפר עציון, שהוגשו לגביהם המסקנות במסגרת סקר זיהוי הסיכונים שערכנו בשנתיים האחרונות בקיבוצים.
התפתח דיון, כיצד לנצל את הידע והנתונים שהצטברו בקיבוצים השונים כתוצאה מהסקר. הודגש הצורך בהעלאת רמת הניהול הכלכלי, בייחוד בתחום מערכות המידע והסדרת נוהל קבלת החלטות, שבעידן המודרני דורש קצב מהיר בהרבה מבעבר.

הוצאות קהילה - בישיבה הוצג מודל בחינת הוצאות הקהילה, אשר בצענו כהמשך לעבודה על זיהוי סיכונים בתחום העסקי. הוצגו נתוני המשק שנבחר כמשק מודל. בימים אלו החלה העבודה במספר קיבוצים נוספים. בעבודה אנחנו מנתחים את גובה הוצאות הצריכה האמיתיות בקהילה, כולל עבודה עצמית ומשווים אותם, הן מהיבט ההוצאה והן מהיבט השכר הנדרש על מנת לעמוד בהוצאה זו לעשירונים הרלוונטיים במדינה.

תוכנית אסטרטגית - בימים אלו אנו בודקים אפשרות קידום הכנת תוכנית אסטרטגית לקיבוץ, עבודה אשר תכלול את כל ההיבטים – כלכליים, פיננסיים, תיכנוניים, דמוגרפיים, חברתיים ועוד, על מנת לתת כלי נוסף לקיבוצים לצורך תכנון מושכל לעתיד, תוך התחשבות בכל ההיבטים.

קרן השפע – בישיבת ועדת המשק הוצגו מאזני התאגידים השונים בקיבוץ הדתי. הצגת הנתונים הביאה לידי ביטוי את השיפור במצב הקיבוצים בשנים האחרונות, עובדה אשר הקטינה את היקף הערבויות שנתנה הקרן והגדילה את יתרות המזומנים של הקרן. הוסכם כי יש צורך לקיים דיון על מטרותיה ומשימותיה לעתיד של הקרן.

עוד נמסר דו"ח לגבי המו"מ עם הסוכנות היהודית בנוגע להחזרי החוב אליה, וכן במצב הקיבוצים השונים ומצבם גם ביחס לערבויות שנתנו להם על ידי הקרן.

מפגש רכזי משק - במפגש רכזי משך שהתקיים הוצגו נושאים שונים הקשורים לקרקעות. הודגש הצורך בקידום נושא "החכירה לדורות" של משבצות הקיבוצים וזאת לאור האיומים והערעורים לגבי זכויותינו בקרקע. ברוב המוחלט של קיבוצינו, מסיבות שונות, הנושא לא טופל וחשוב לקדמו.

חוק החלב - אנו מנהלים דיונים מול משרד החקלאות בסעיפים השונים של החוק המוצע. לנוכח השינויים בענף, חשיבותו של חוק שיסדיר את התנהלות הענף חשוב ביותר, אך כמובן בתנאי שלא יהיו בו סעיפים אשר עלולים לקעקע בעתיד את ההסכמות הקיימות בענף ואשר מעניקות לו את יציבותו וחוסנו.

שדמה - חברים רבים השתתפו בכנס השנתי המסורתי של שדמה. אחראי ביטוח, רכזי משק, גזברים והפעם גם רכזי בטיחות שהוזמנו. כרגיל, המשתתפים מאוד נהנו ואני מקווה שגם למדו והחכימו.
אחד הנושאים שברוב המשקים עדיין לא הפנימו את הסיכון הכרוך בו, הוא נושא עבודת הילדים, שלפחות חלקם אינו עובד במסגרת החוק ועלול לסבך מאוד את הקיבוץ במקרים של חו"ח תאונה.
בנוסף לטיפול הנדרש בכל קיבוץ, אנו מנסים לטפל בנושא מול משרד העבודה, בתקווה למצוא פיתרון שיאפשר להמשיך ולחנך את הילדים לעבודה באופן שלא יחרוג ממסגרת החוק.
הוצגו גם אפשרויות לפוליסות נוספות שכיום רוב קיבוצינו אינם משתמשים בהם ואולי לאור השינויים החלים בתרבות הארגונית הסובבת אותנו, יש מקום לחשיבה מחודשת בנושא המדובר בפוליסות לנושאי משרה ולנאמנות.

meshek@kdati.org.il
מח' החינוך
'מקום' בכפר עציון:
הנושא המרכזי בהשתלמות למחנכים בחינוך הבלתי פורמאלי של הקיבוץ הדתי, אשר התקיימה בכפר עציון בחודש סיוון, היה "מקום" - הקשר של הילד ל"מקום" על היבטיו השונים. כל ההשתלמות הועברה על ידי אנשים מכפר עציון באדיבותה של רכזת החינוך אפרת כהן, שיחד איתה טווינו וארגנו את ההשתלמות. בדיעבד, כשמדברים על משמעות של "מקום", כפר עציון מאוד מתאים להדגמת הנושא ברובדים שונים. בהשתלמות שהייתה, בס"ה, מוצלחת מאוד, השתתפו כ- 35 איש. פתחנו את היום בשיעור עם הרב עדיאל כהן, שהתייחס למושג "מקום" במקורות והמשיך ודיבר על שנת השמיטה הקרבה, נושא חשוב למערכות החינוך בשנה הקרובה. בהמשך נפגשנו עם הפסיכולוגית אלישבע לב-רן, שהתייחסה ל"מקום" - כנדבך משמעותי בהתפתחות הילד, תוך התייחסות מחקרית לבני קיבוץ אותם תיבלה בקטעים אופייניים להוויה הקיבוצית.
בפעילות נוספת התחברנו ל'מקום' בכתיבה יוצרת עם המשורר אליעז כהן (במקרה האיש של ...) אריק הר-זהב חתם את היום עם סיור משלב פעילויות והפעלות שונות, לטיפוח וחיזוק הקשר בין הילד למקום.
לצערי לא הספקנו להציג הפעלות ופרויקטים בנושא "הקיבוץ שלי", עקב מגבלות הזמן.
חסרו לנו מאוד חברי הצוות מסעד, שביטלו את השתתפותם בעקבות המצב הביטחוני בדרום, ואני מקווה שהשקט יחזור במהרה לאזור.

מדריכי החינוך הבלתי פורמאלי
האם יש קשר בין מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ל- טו' באב?
מסתבר שכן, "בקיץ הזה" ארבע מדריכות / רכזות חטיבה-תיכון "ילבשו לבן ..."
(וכנראה שעוד שכמה ממדריכות הגילאים הצעירים יותר ...). וזו עוד סיבה מדוע כדאי לבוא לעבוד בחינוך.
כנראה שזה לא מספיק כיוון שחלק ניכר מקיבוצנו עסוק מאוד בנושא איוש ומציאת מדריכים לחינוך הבלתי פורמאלי. משנה לשנה משימה זו הולכת ונהיית מורכבת וקשה יותר. הסיבות לכך רבות ואמנה כמה מהן:
1. יום לימודים ארוך בחלק מבתי הספר גורר בעקבותיו חלקיות משרה, המחולקת באופן לא אחיד, הדבר בולט בחופשות וחגים. הקושי הוא הן של מקום העבודה הנוסף של המדריך והן של המדריך "שנקרע" בין שתי מחויבויות.
2. קריירה - יותר ויותר צעירים וצעירות לומדים היום מקצוע בו הם רוצים לעסוק עם גמר לימודיהם. לצערי, חינוך בלתי פורמאלי עדיין לא "נחשב" לקריירה מוערכת דיה.
3. הרחוב הקיבוצי - לצערי הרב, אני עדיין שומעת מהקיבוצים קולות של חוסר הערכה לעובדים, בעיקר גברים, במערכת יקרה זו. קשה לתאר ולהאמין, אלו נזקים גורמים דיבורי רחוב שכאלו.
הקושי בהערכת מערכת שהתפוקות שלה אינן מדידות באופן ישיר, גורם לנטישת בחורים שכה נחוצים לחינוך ילדינו. רבים נוטשים בגלל הבעיה התדמיתית של "לעבוד בחינוך זו לא עבודה". אני מאוד מקווה שנצליח על ידי מודעות ושיווק נכון לשנת אווירה מחלישה זו.
4. עבודה תובענית וקשה - העבודה במערכת החינוך הבלתי פורמאלית דורשת התמסרות מעל ומעבר! העבודה בחינוך "הולכת איתך הביתה" ולעיתים קרובות איננה "נראית לעין" אך ניתן למצוא בה גם סיפוק ושמחה רבים.

אני מקווה שכחברה נמצא את הכוחות להחזיר למערכת ייחודית וחשובה זו את ההערכה וההוקרה להן היא ראויה, ולמשוך לתוכה את האנשים הטובים הרואים בחינוך יעוד והבטחת עתידנו.


chinuch@kdati.org.il

מחלקת חברה
מנוחה זכאי

שלום חברים!
השנה הולכת ומסתיימת. לפורום המזכירים נותרה עוד פגישה אחת אחרונה שתתקיים, אי"ה, במעלה גלבוע.
לאורך כל השנה נפגשנו, אחת לשלושה שבועות, בהנחייתה המצוינת של נורית סבירסקי ולמדנו המון – הרבה מנורית והרבה זה מזה. אין ספק שלמפגש המשותף של כל מזכירי / מנהלי הקהילה של קיבוצי הקיבוץ הדתי – ערך רב בפני עצמו.
גם הרבנים סיימו את תוכנית העבודה השנתית שלהם על פי המתוכנן וגם שם הפעילויות השונות השיגו את מטרתן. החל בשבת הרבנים עם המזכירות הפעילה והמשך בפעילות משותפת לרבנים, מזכירים, ו. חברה, ו. בריאות והרווחה ועוד פעילות – לרבנים וצוותי חינוך.
צוות של נציגי הרבנים יתכנס אי"ה בא' תמוז (17.6.07) בבארות יצחק על מנת להכין את תוכנית העבודה לשנה הבאה. מי מהרבנים שיכול להצטרף – מוזמן בחום.
מקשרות השירות הלאומי – לצערנו הרב לא הצלחנו להוציא לפועל יום עיון נוסף שתוכנן עבורן. אני מקווה שהן תאגורנה כוחות לקראת השנה הבאה.
סמינר לבנות השירות הלאומי בקיבוצינו בתשס"ח – יתקיים אי"ה בימים שלישי – שישי ב' – ה' בתמוז (17-20 ביוני) במדרשה במגדל עוז.
מנהיגות צעירה תשס"ח - הקורסים יצאו לפועל אחרי החגים; בצפון - בימי שני, בהנחיית שמעון פאר מפירם, ובדרום בימי רביעי, בהנחיית ניתאי מלמד. הקורסים מיועדים לגילאי 28-40. מועמדים מתאימים מוזמנים לפנות למזכירים בקיבוציהם ואני אתאם ריאיונות אישיים.
חשיבה אסטרטגית לחינוך הבלתי פורמלי בקיבוצינו – ציפי, יאיר ואני התחלנו בחשיבה בכיוון זה בסיוע מכון פירם ונורית סבירסקי. אני מקווה שבקרוב נוכל להתחיל בהקמת צוות היגוי לנושא, שיורכב ממזכירים, רכזי חינוך והורים.
שינוי התקנון כתהליך אסטרטגי עסקי וחברתי – בשיתוף עם דובי (מ. משק) ויאיר (מזכ"ל) אנו בונים יום עיון בנושא זה למרכזי משק ומזכירים. יש לציין שהנושא חשוב לכל הקיבוצים וקריטי, לגבי קיבוצים משתנים או כאלה שבתהליך של שינוי.

chevra@kdati.org.il
חסר רכיב