תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

מזכיר התנועה

09/03/2020

אמיתי פורת

מזכ"ל

דוא"ל:mazkal@kdati.org.il

נייד: 050-7526974

משרד: 03-6072703


תכנית עבודה תש"ף – 2020
 

תמצית היעדים התנועתיים ל- 2020:

1.    התיישבות וצמ"ד: צמיחה של מספר חברי התנועה ב- 10%. עדכון תכנית צמיחה ביישובי התנועה ; ליווי משמעותי ליישובים מעוכבי צמיחה - חברתית וכלכלית ובינוי קהילה ;  הרחבת התנועה- פעולה לצרוף מושבים שיתופיים נוספים לתנועה ; הרחבת פעולה: בחינת מיזם לחיבור יישובים קהילתיים מתאימים לתנועה ברשת קהילתית- למעגל משימות ; בחינת הזדמנות להתיישבות חדשה ; התאמת הפעילות בהתאם למבנה ארגוני חדש
2.    חינוך: השלמת תהליכי קליטת כוח האדם החדש בניהול המחלקה והתאמת המודל התפעולי ביישובי התנועה. התאמת פעולת אגף מוסדות החינוך במודל כלכלי יציב ; בניית שת"פ רחב עם רשת 'דעת' בכפרי הנוער, שמירה על הזכויות בכפר חסידים ; ייצוב ופיתוח מוסדות החינוך התנועתיים ; הקמת מבנה בית מדרש למדרשת עין הנצי"ב וקידום בניית מבני קבע לצהלי ולרוח השדה
3.    מעורבות חברתית ומשימות לאומיות: ייצוב וביסוס צוותי מעורבות חברתית בקיבוצים וקידום של  לפחות פרויקט אחד משמעותי בכל קיבוץ ; פעולה לשילוב יוצאי אתיופיה ; התגייסות למשימה תנועתית נוספת ; בחינת מיזם הקהילות במרחב העירוני/מחוץ לקיבוצים ; חיבור יישובים קהילתיים מתאימים למשימות חברתיות. הרחבת מיזם בתים לבעלי צרכים מיוחדים
4.    כלכלה ופיתוח: המשך פיתוח שירותים כלכליים, הגדלת מקורות וצמצום שימושים ב- 0.5 מיליון ₪ ע"י פיתוח שירותים כלכליים, פעולה יעילה של מחלקת גיוס כספים ושינוי המבנה הארגוני. בניית קרן חיסכון לבניין בסכום של 1 מיליון ₪ ל-2020
5.    הגדרה ומימוש של "סל שירותים" תנועתי לקיבוצים בתחומי חברה וכלכלה, תוך התאמת המבנה הארגוני ושיטת ההפעלה

תכנית עבודה מפורטת

התכנית האסטרטגית- השלמה ויישום, מבנה ארגוניוכוח אדם
1.    תפקיד מזכ"ל – הגדרת קדנציית מזכ"ל, ואיתור מחליף
2.    השלמת התאמת מבנה ארגוני באגף חברה וכלכלה/כספים. היערכות והשלמת חילופי ממלאי תפקידים
3.    הטמעת המחלקה לפיתוח משאבים בתנועה
4.    יישום החלטות בנושא אגף מוסדות החינוך
5.    הסדרת תחום מש"א

מעורבות חברתית
1.    מיזם ל'חיבורים וחידוד המכנה המשותף' בחברה הישראלית
2.    חיזוק משימתיות בכל היישובים - משימה משמעותית לכל קיבוץ
3.    הקמת בתים לבעצ"מ בכל המרחב הכפרי פיתוח מודל צעירים והכוונה למשימה
4.    שילוב יוצאי אתיופיה בתנועה
5.    בחינת מיזם קהילות הקבה"ד

התיישבות, התרחבות וצמיחה בקיבוצים ובתנועה
1.    צמיחה במספר חברי הקיבוצים
2.    חיזוק וצמיחת היישובים הקיימים- עדכון תכנית צמיחה ובינוי בכל יישוב ל-3-5 שנים קדימה
3.    ליווי הדילמות ביישובים בפוטנציאל בניה משמעותי
4.    קיום תהליכי בינוי קהילה ביישובים (דגש צמיחה מהירה)
5.    קידום הקליטה למעמד אחד (לחברות) ביישובי התנועה המתאימים
6.    צרוף יישובים עמיתים מתאימים ; צרוף תושבים לתנועה (דרך הקיבוץ)
7.    ליווי יישובים- ניהול משבר/ בלימה ; גיבוש הסכמות על מודל צמיחה כחלק ממודל כולל 
8.    בחינת שת"פ עם יישובים קהילתיים 

אגף מוסדות החינוך
1.    תכנית ליישום המלצות ו' היגוי והחלטות על שת'פ עם דעת. בניית בסיס כלכלי איתן לאגף מוסדות חינוך. הפעלה מחדש ע"פ תכנית עבודה מעודכנת
2.    תכנית פרטנית לליווי מוסדות הליבה
3.    כפרי הנוער- שת"פ והסכמים עם רשת 'דעת'

חקלאות -ייצוג האינטרסים, שירותים וליווי תנועתי
1.    החקלאות – יצירת מבנה להשפעה שלנו ; הכנסת נושאי התיישבות וחקלאות להסכמים קואליציוניים
2.    התאמת שירותי התנועה - בניית תכנית עבודה משותפת בין התנועה והמוא"ז בכל מרחב

התנהלות כלכלית אחראית, צמיחה כלכלית
1.    התמודדות עם פערי מקורות ושימושים בתנועה - התאמת כוח אדם ופעילות
2.    בניית קרן חיסכון ובניין
3.    המשך יצירת מקורות חדשים על ידי שותפויות ופרוייקטים, מיצוי נכסים ופעילות עסקית ; מינוף כח היחד של קיבוצי התנועה והתנועות האחיות
4.    הקמת אגודת ידידים ובנים

מיצוב ומיתוג פעילות התנועה פנימה והחוצה
1.    תכנית עבודה מחודשת עם דוברות ויח"צ
2.    עבודה שיטתית ברשתות החברתיות

מועצת התנועה
כינוס מועצת תנועה בנושאים רלבנטיים: מעורבות חברתית ופוליטית ; התיישבות וצמ"ד, פעולת מוסדות חינוך, פיתוח כלכליחסר רכיב