תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

אגף חברה – תכנית עבודה תשע"ו - 2016

28/06/2016

ייעוד, חזון ודרך לקיבוץ הדתי

קיום ימי היערכות בדגש על ייעוד וחזון התנועה
הפקת חוברת תכנית עבודה בסיסית ולוח שנה תנועתי
השתתפות חברי קיבוצים בדיונים סיכום נקודות מרכזיות לחזון וייעוד התנועה

קיום תהליך שיתוף ציבור במהלך תשע"ו לגיבוש ייעוד וחזון עם חברי התנועה- ממלאי תפקידים ואנשים מרכזיים (לחבר לתהליך חזון ותכנית אסטרטגית)
הגדרת תכנית לנושא.
ביצוע 2 -3 מפגשים לשיתוף ציבור בנושא

השלמת עבודת צוות חשיבה החינוך התיכוני (שהוקם בעקבות מועצת החינוך תשע"ד)- בשת"פ עם רכז החינוך
גיבוש מסמך המלצות בנושא החינוך התיכוני, הפקת חוברת "דרכו החינוכית של הקבה"ד" ואישור המלצות במהלך תשע"ו (ינואר 2016). לרכז החינוך

קיום מועצת התנועה (בהשתתפות מזכירויות הקיבוצים וממלאי תפקידים מרכזיים), לסיכום ייעוד, חזון, דרך לקבה"ד
קיום הכנה מתאימה
קיום מועצה משמעותית- נוב' 2016
קבלת החלטות ואישור מסמך ייעוד, חזון ודרך

מוסדות התנועה

פיתוח יחסים קרובים ושת"פ רלבנטי בין התנועה למוסדות החינוך התנועתיים.
מיפוי מצב, הגדרת מבנה ותכנית לשת"פ
תכנון וקיום תכנית למידה למשנת הקבה"ד בכל מוסד תנועתי. ביצוע פיילוט במהלך תשע"ו
הקמת וקיום "תא" תנועתי בכל מוסד חינוכי
קיום מטה מול מטה עם מוסדות התנועה לפי תכנית שנתית, הכנת ביקור/ דיון משותף כזה

הכוונה ייעוץ, למידה ותמיכה בבעלי התפקידים והנהגות הקיבוצים

פורום מזכירים- שימור ושיפור, עיסוק בתכנים רלבנטיים, הגברת השפה הקהילתית
הגדלת מספר המשתתפים המחוייבים (תוספת 2)
הקמת צוות היגוי עם ענת ואמיתי מתוך הפורום וגיבוש מסקנות; הפקת דפי תכנון וסיכום הפורום מידי חודש ; ביצוע משוב אמצע וסופשנה ;קיום מפגשי מיפוי;
מיצוי תמיכות החטיבה להתיישבות בפורום (סוף 2015, ולקראת 2016)

תכנון וביצוע ימים מקצועיים (עיון ולמידת עמיתים) רלבנטיים להנהגות הקיבוצים בתחומים המרכזיים (תוך שת"פ עם שרגא ומורדי)) ו/או– קיום כנס הנהגות- ממלאי תפקידים + חברי מזכירות
הגדרת הנושאים ותכנית מתאימה עד חגי תשרי תשע"ו (9.2015- בוצע)
הפקת 3 ימים לכ - 30 משתתפים לפחות; ושביעות רצון טובה של המשתתפים על פי משוב בכתב או בעל פה

הוצאת דף קשר חודשי לקיבוצים מטעם אגף חברה
8 דפי קשר בשנה

הכרת ובקרת סדר היום תכנית העבודה של המזכיר/ מנהל הקהילה בכל קיבוץ, סיוע לבניית תכניות העבודה במקומות נדרשים
קיום 2 ביקורים בשנה בכל קיבוץ . ביקור בכל קיבוץ (חודשים 10 -12). סיכום ביקור, מפגש בקרה ו/או הכנה עם כל מנהל בקיבוצים
(חודשים 1- 6)

השתלמות מרכזי וועדות ומלאי תפקידים

מפגשים ייעודיים לתחומי מש"א, ו' חברים, ו' תרבות, גיל 3, רבנים תיווך בעלי התפקידים השונים לשירותים רלבנטיים בתק"צ: תרבות, בריאות,
הפעלת צוותי היגוי קטנים, לתכנון וביצוע מפגש - שניים בשנה לכל תחום (תכנון מראש).
יצירת קבוצת עמיתים פעילה במייל

תכנית ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצים

ליווי, מעורבות והתערבות בקיבוצי משבר, איתור משברים ומתן מענה בזמן
המשך ליווי ניר עציון, נציג התנועה בוועד הממונה
מסמך "קיבוצים בסיכון", הצעת תכנית היחלצות לכל קיבוץ מתאים.

בניית "שולחן קיבוצים" – יצירת תמונת מצב עדכנית בכל קיבוץ, ויצירת תכנית מעורבות והתערבות לפי סדר עדיפות ויכולת השפעה
קיום שולחן קיבוצים תנועתי פעם בחודש; מיפוי תמונת מצב ותכנית פעילות ראשונית מול כל הקיבוצים עד ינואר 15 והפקת מסמך חודשי מעודכן למשימות אגף חברה מול הקיבוצים השונים; השלמה וביצוע של 75% מהמשימות

ביצוע מטה מול מטה בקיבוצים לפי תכנית שנתית. בחינת הפורמט המתאים לביקור (2 ביום, עם המוא"ז?)
ביצוע 7 מפגשים ב 7 קיבוצים לפי תכנית (מפגש מרוכז ליישובי דרום הר חברון). הפקת סיכום המפגש וגיבוש תכנית עבודה לביצוע בכל קיבוץ בהמשך למפגש.

צמ"ד בקיבוצים

סיוע בקידום הצמ"ד בקיבוצים (בעיקר ביישובים החסומים) בהתאמה לצרכים וליכולות, בשת"פ עם מורדי ושרגא
הבהרת תמונת המצב לאור החלטות רמ"י
קיום ימי עיון משותפים עם המחלקה לצמיחה דמוגרפית, בהתייחס למודלים השונים של הקליטה
מיפוי מודלים ואפשרויות התרחבות ברמה התכנון התבע"י

יצירת תשתית לקליטה בכל היישובים (בדגש על אלו שאינם קולטים): צוות קליטה וצמ"ד פעיל לחברות בכל קיבוץ
בירור תמונת מצב תב"ע בכל היישובים. קידום היישובים החסומים, יצירת מסמך המלצה תנועתי כללי/ מותאם לכל קיבוץ.
הגדרת מודל הקליטה בכל אחד מהיישובים שלנו
קליטת מינימום משפחות בכל אחד מהיישובים עד קיץ תשע"ה (לקראת תשע"ו)

המשך מימוש מגמת "איחוד קהילות" וקליטה למעמד אחד בקיבוצי התנועה
קידום מימוש תכנית איחוד קהילות וקליטה למעמד אחד בכפ"ע, ט"צ, עין צורים, שדמות
בירור וקבלת החלטה בעין הנצי"ב, שלוחות מעג"ל, מירב ובית רימון

שילוב התושבים בתנועה

חידוש המאמצים לחיבור התושבים
הסדרת מעמד התושבים בקיבוצים ובתנועה- ידום דיון והחלטות במסמך שהוכן בעניין שילוב התושבים (שרגא ואמיתי):קבלת החלטות בהתאם למסמך זה

פירוט במסמך האמור
מיפוי מצב קיים
תרגום המסמך לתכנית עבודה לאור ההחלטות (מורדי)

משימתיות ומעורבות חברתית

הקמת תאי משימה ולמידה בכל קיבוץ/ אזור, ובכל מוסד חינוכי תנועתי
איתור 2 נאמני תנועה בכל קיבוץ ו/או מוסד תנועתי, עד 11.2015. שמירה על קשר קבוע אחת לחודש (מייל משותף/ טלפון ע"פ צורך)
מפגש עם תאי המשימה עד 4.2016.

הגדרת רשימת יעדים ומשימות להגשמה עבור הקיבוצים, החברים, הצעירים והנוער במעגלים השונים: בתוך הקיבוצים, באזור, במרחבים הגדולים- חברה ישראלית וכו'
גיבוש תכנית "מגשימים"- יעדים תנועתיים להגשמה, ודרכי הגשמה קיימות/ מוצעות

תכנון וביצוע כנס "מגשימים" (מסלולי הגשמה) תשע"ה, לבוגרי קיבוצי ומוסדות התנועה לאחר השירות
ביצוע כנס בשנת תשע"ו, חיבור ו' צעירים ונציגי מוסדות, השתתפות כ-80 בוגרים (לשקול שת"פ עם גורמים נוספים- מועצת המכינות, איילים וכו')
הקמת קבוצת עבודה עברית 1 לפחות באזור הדרום (סעד עלומים)

השלמת מיפוי המצב הקיים, משימה לכל קיבוץ
הצעת משימה לכל קיבוץ שמבקש / שאין לו
בחירת וקידום משימה לעין צורים, כפ"ע

עבודה בצוות בין תנועתי למעורבות חברתית - עם צוות מטה שיתופי ו"קיבוצניקים למען החברה" לפי תכנית
פגישת נציג קיבוצניקים למען החברה עם פורום מזכירים
הגדרת איש קשר בכל קיבוץ מול האירגון
הצעת תכנית התנדבות לחברי כל קיבוץ ע"י אנשי הקשר

קידום בית לבעצ"מ בקיבוצי התנועה המעוניינים (עלומים, ר"צ, ניר עציון, משואות ועוד), סיוע לבתים קיימים ע"פ צורך
תכנית מעודכנת בנושא זה עד 6.2016

קידום ותחזוקת גרעיני צב"ר. שיבוץ הגרעינים לקיץ תשע"ו, קיום מפגש למרכזי הגרעינים בקיבוצים. שיפור תנאים (בייחוד סיוע תשתית/ מבנים לפרוייקט)
קיום מפגש רכזים שנתי
לפחות 3 גרעיני צב"ר בקיץ תשע"ו (סגירה עד 3.2016)

שת"פ עם גורמים משפיעים: מועצות אזוריות ותק"צ

קיום ביקורי מטה מול מטה (מורחב או מצומצם) עם מוא"ז של היישובים שלנו (לפי דוגמת היום שביצענו עם עמק המעיינות); בניה של תכנית עבודה משותפת בנושאים מוגדרים
קיום פגישות עם מוא"ז גוש עציון, שדות נגב, גליל תחתון, יבנה תיאום הביקורים עד סוף 2016
תכנית עבודה משותפת כנ"ל עד 4.2016

הגדרה מעודכנת וחיזוק שיתופי פעולה עם התק"צ
תכנית עבודה משותפת בנושאים מוגדרים, משימות, חינוך (מסגרת רשת הגן הקיבוצי, ארגון מפעיל ועוד)- עד 2.2016

קורסים וימי עיון

קורס מנהיגות ; ימי עיון ייעודיים (עם שרגא ומורדי); ימי עיון נוספים: הגיל השלישי, צוותי מוגנות
ביצוע הקורסים וימי העיון + משוב חיובי

זרועות האגף

אישה בתנועה: קידום החלטות המועצה ; מציאת אחראית; בנית תכנית שנתית עם אחראית; יצירת צוות לפעילות מול היישובים בנושא זה; קבוצת העצמת נשים?
באחריות לימור וריבה

מוגנות/ מניעה: יום עיון שנתי; אפשרות לשת"פ עם תק"צ
קיום יום העיון ; יצירת/ וידוא כתובת מסודרת לפניות

רווקות: חישוב מסלול מחדש
הגדרת תכנית תנועתית

בירור אורחות החיים הדתיים והזהות הדתית בקיבוצינו

קיום תהליך בירור תנועתי בנושא צמיחה דמוגרפית וקליטת בנים חילונים
ליווי התהליך בעין צורים
שמירה על תהליך מכבד. הגדרת עמדה תנועתית, תוך שמירה על כל היישובים בתוך המרחב התנועתי.
סיוע להסכמות קהילתיות בעין צורים, תוך שמירה על זהות הקיבוץ הדתי.

ליווי תהליכי הסכמות בקיבוצים שונים הנוגעים לרמת הפלורליזם והלכידות המתאימה (קיבוצים שונים)
גיבוש הסכמות במספר קיבוצים שונים בהם עוסקים בנושא
חסר רכיב