הרכב נכסים - נכון ל 31.01.06
מידע על נכסי התקופה
ממוצע דמי ניהול 0.12%

 

שיעור עמלות בשנת 2007: 0.10%

רשימת נכסים רבעונית