הרכב נכסים - נכון ל 31.01.06

מידע על נכסי התקופה

ממוצע דמי ניהול 0.12%

 

שיעור עמלות בשנת 2007: 0.20%

רשימת נכסים רבעונית