תנועת הקיבוץ הדתי
חסר רכיב

נייר עמדה - אדר ב' תשע"ט מרץ 2019

20/03/2019
ב"ה אדר ב' תשע"ט, מרץ 2019

נייר עמדה לקראת בחירות 2019 – אמיתי פורת מזכ"ל הקבה"ד

* מתוך אמונה בחי עולמים צור ישראל וגואלו, ונאמנות לתורתו
* מתוך אמונה בעם ישראל, נחלת ה' , אהבת ישראל לכלל ולכל יחיד וחתירה לאחדות ישראל
* מתוך דבקות בארץ ישראל, נחלת אבותינו ובית חיינו
* מתוך אמונה ואהבת האדם, נאמנות לייעודו 'בצלם אלהים' ומחויבות לערכי חירות, שוויון ודמוקרטיה
* מתוך הערכה ונאמנות לדורות הקודמים שהניחו את המסד לתקומת ישראל, ולמפעל ההתיישבות ובתוכו מפעל תנועתנו להתיישבות שיתופית- חקלאית- ציונית דתית בארץ ישראל.
* מתוך חיבור שורשי לעבודת האדמה בארץ ישראל, לצו התורה לעובדה ולשומרה, ולקשר בין חקלאות למולדת
* מתוך נאמנות לייעוד תנועתנו כתנועה מיישבת ורעיונית ומחויבות לערכי הליבה שלנו

אנו מציבים
קווי יסוד לעמדות ופעולות תנועת הקיבוץ הדתי בתחום הציבורי- פוליטי

זהות יהודית ,לאום, מדינה, חברה, דמוקרטיה, עם יהודי
1) שמירה על מאפייני ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: עיגון מאפייני המדינה כיהודית, כולל בחוק הלאום, ודמוקרטית כולל תמיכה בהדגשת השוויון האזרחי (והשלמת חקיקה מתאימה ע"פ הצורך). מאבק בכל פגיעה, וגילויי גזענות כלפי ערבים, מיעוטים וזרים; גיבוש הסכמה לאומית רחבה לחוק הלאום.
2) הסדרת יחסי דת ומדינה: באמצעות הקמת מועצה ציבורית שתגבש אמנה חברתית כוללת ו/או מערך הסדרים (בתקנות ובחקיקה) ברוח אמנות 'הקיבוץ הדתי' ו'גביזון מדן', תוך חתירה לגיבוש הסכמות עם הציבור החרדי. קידום נושא הגיור ברוח המלצות ועדת ניסים (2018).
3) זהות יהודית: קידום תכניות לאומית לחיבור לזהות ותרבות יהודית, בחינוך ובתרבות בכל קהילה, על פיה דרכה ובהובלתה.
4) שירות צבאי ולאומי: חתירה לשירות צבאי או לאומי- אזרחי מלא ומשמעותי לכל אזרחי המדינה. לגיטימציה ומאבק בעד שירות צבאי לבנות, כולל תקצוב תקנות להכוון בחמ"ד ובחינוך התיישבותי, והיערכות הנדרשת לשילוב נכון וראוי. גיבוש הסכמה בנושא שילוב חרדים בשירות, וברוח 'מסמך מערכת הביטחון'. המשך עידוד שירות אזרחי מתאים למיעוטים.
5) קידום מעורבות חברתית לאומית של ההתיישבות הכפרית, הקהילתית והעירונית, באמצעות תכנית כוללת למשימות לאומיות כגון: קליטת עליה, מסגרות חינוכיות שונות משולבות בקהילה, שילוב אוכלוסיות חלשות, שילוב קבוצות חקלאיות ומשימתיות בקהילה ועוד.
6) עליה וקליטה: היערכות ממלכתית מקפת לקליטת עולים ולהשבת יורדים, גיבוש ועידוד תכניות שמשלבות את הקהילות והארגונים בארץ ישראל במאמץ זה.
7) יהדות התפוצות: גיבוש מדיניות ותכנית להעצמת החינוך היהודי בגולה, בהתאמה למאפייני התפוצות השונות. גיבוש אמנה משותפת מחודשת בין מדינת ישראל ויהדות התפוצות.
8) עם אחד: גיבוש תכניות ופעולה שיטתית לחיבור שבטי ישראל לעם אחד וחידוד המכנה המשותף.

התיישבות וחקלאות
9) תמיכה, פיתוח ועידוד התיישבות יהודית בכל ארץ ישראל, בהתאם למדיניות ותכנית לאומית. התנגדות לעקירת יישובים. קידום התיישבות בפריפריה ובייחוד, בנגב, בבקעת הירדן ובגליל. בניית תכנית לאומית לחיזוק התיישבות בבקעת הירדן.
10) תמיכה, קידום וייצוב החקלאות בהתאם לתכנית לאומית כוללת, חקיקת חוק החקלאות ותמיכה ועידוד חינוך לחקלאות , בהתאם למסמך מפורט נפרד.
11) פיתוח המרחב הכפרי בתכנית לאומית כוללת למרחב הכפרי (תוך התייחסות לתחומי התכנון, הבניה והזכויות בקרקע המחנה). ביטול מדיניות הותמ"ל; תקצוב שיקום תשתיות ותיקות; התאמת תקנות האגודות השיתופיות.

כלכה- קהילה – שותפות – צדק חברתי
12) כלכלה: כללית- שילוב ואיזון בין חירות כלכלית ושוק חופשי לבין סולידריות ומדיניות רווחה.
13) קהילות: קידום ועידוד התארגנות קהילתית, קהילות שיתופיות והתאגדות שיתופית, בתיווך ובתיאום עם השלטון המקומי ובאמצעים שונים.
14) רווחה: קידום מדיניות רווחה וצמצום פערים; עידוד תכניות לשילוב אנשים עם מוגבלות; תכנית לטיפול באלימות נגד נשים; המשך ופיתוח תכניות לזקנים ושילובם בקהילה.
15) צמצום פערים בחינוך ובריאות, בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית. תמיכה בחינוך בגיל הרך ברוח החינוך הקיבוצי; תמיכה בחינוך חברתי- קהילתי ברוח החינוך הקיבוצי בקהילות שונות, כולל בערים (תנועות ואירגוני נוער, חינוך חברתי קהילתי, מתנסים, מכינות קד"צ, תכניות ש"ש).

ביטחון ושלום
16) הגנה תקיפה על אזרחי ותושבי ישראל, מתוך מימוש ריבונות ישראל בארצו. הפעלת תכנית לאומית כוללת למלחמה תקיפה בטרור.
17) מאבק ב'טרור יהודי', בפעולות 'תג מחיר' ובכל פגיעה בערבים ומיעוטים אחרים.
18) חתירה מתמדת לשלום, שכנות טובה ושיתוף פעולה אזרחי וקהילתי עם שכנינו הערבים ביו"ש, מתוך עוז, כבוד ישראל וכבוד האדם וחרותו. פיתוח אזורי תעשיה ותעסוקה, בריאות, רווחה, השכלה משותפים ביוזמה ישראלית.

הערה כללית: התנועה תקים צוותים ייעודיים לנושאים ותחומים נבחרים בכדי להגיש הצעות מפורטות
חסר רכיב